dijous, 9 de desembre del 2010

CARTA OBERTA AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT

CARTA OBERTA AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA: AMB ELS RESIDUS NO CREMEM LA NAU!


Les entitats ecologistes i col·lectius i plataformes ciutadanes que signem aquesta carta, amb motiu del Dia d’Acció Global contra la incineració de residus que convoca l’organització Aliança Internacional per les Alternatives a la incineració (GAIA) i en el context de la celebració de la conferència de Cancun sobre canvi climàtic, emplacem al nou govern de la Generalitat,
sortint de les darreres eleccions del 28 de novembre, a no promoure nous projectes per a incinerar residus i abordar un calendari realista per anar tancant les existents, aplicar estrictament la prioritat dels tres primers nivells de la Jerarquia ecològica dels residus (la prevenció, la reutilització i el reciclatge segons marca la normativa comunitària) i com a
model l’adopció l’estratègia internacional de gestió preventiva i recuperadora dels residus “Residu Zero”
- A les incineradores: els programes de gestió de residus municipals i industrials de la Generalitat de Catalunya, així com d’altres territorials com el Programa Metropolità de gestió de residus municipals PMGRM 2009 – 2016, es fonamenten en els tractaments finalistes pel rebuig, basats en la incineració sota l’eufemisme de la seva “valorització energètica”. Està demostrat que aquests sistemes són els menys eficients tant econòmicament com per l’aprofitament dels recursos, i són causa d’importants impactes ambientals i per la salut de les persones. A més la incineració és incompatible amb la necessària reducció dels residus ja que es sustenta en mantenir la seva capacitat i “input” de residus a cremar No és defensable per tant que un model de gestió de residus sigui sostenible si es fonamenta en aquests sistemes.
- A les fabriques de ciment: els compromisos en la lluita contra el canvi climàtic, pels sectors industrials intensius en emissions de gasos d’efecte hivernacle que han de reduir les seves emissions, no han de fer passar “pa per formatge” amb subterfugis com la substitució de combustibles fòssils per Combustibles Derivats de Residus (CDR), si això ha de comportar riscos per la salut de la ciutadania i els/les treballadors/es degut a l’augment important de les emissions de partícules i gasos contaminants. En aquest sentit cal tenir en compte que la Comissió Europea ha denunciat a l’estat espanyol davant del Tribunal de Justícia de la UE per la superació dels límits establerts per partícules en suspensió (PM10) a l’ambient atmosfèric (a l’àrea metropolitana de Barcelona, zones del Baix Llobregat i el Penedès – Garraf se superen
aquests límits, amb els subsegüents impactes per a la salut de les persones en forma de patologies com malalties respiratòries, cardiovasculars, càncer o mort prematura). Convertir les fàbriques de ciment en incineradores no és una política sostenible en la lluita contra el
canvi climàtic i és una irresponsabilitat política.
- A plantes tèrmiques per generar energia o aigua calenta: la proliferació de projectes d’instal·lacions industrials per a la generació d’energia a partir de la combustió de biomassa que s’està produint actualment és una font de preocupació per nombrosos sectors de la població d’arreu, donat que en molts casos existeix el risc que esdevinguin plantes incineradores de residus industrials encobertes. Tot i que l’ús de biomassa d’origen agroforestal en petites plantes i amb uns requeriments importants, pot ser defensable com una alternativa viable des d’un punt de vista de l’ús de fonts d’energies renovables, no és acceptable que aquestes esdevinguin incineradores de residus de la indústria de la fusta, fangs de depuradores, plàstics o altres tipus de residus que eufemísticament puguin ser anomenades “biomassa”, amb els riscos ambientals associats a les emissions que es poden produir i el grau d’eficiència energètica que puguin assolir.
Per tot això considerem que la gestió sostenible dels recursos i els residus, les fonts d’energia renovables i sostenibles, i les polítiques de lluita contra el canvi climàtic amb estricte respecte al medi ambient i la salut de les persones han de passar per:
• Un canvi sistèmic en la gestió de materials basat en aspectes d’eficiència en l’ús de recursos, energia i prevenció en la generació de residus, seguint una estratègia de política integrada del producte (PIP) o d’ecologia industrial. Estratègia que progressivament va agafant més volada a nivell internacional: l’estratègia residu zero.
• Polítiques actives i avançades en els tractaments recuperadors de materials basats en esquemes intensius de reducció i separació en origen dels residus i tecnologies de tractament que garanteixin la màxima valorització material i el mínim tractament finalista en abocament.
• Descartar la incineració com a sistema de tractament de residus: descartar la construcció de noves incineradores, cremar residus com a substitució de combustibles i adoptar un calendari de tancament progressiu de les existents.
• Aplicar realment el principi comunitari de “Responsabilitat ampliada del productor” i el desenvolupament d’una fiscalitat ambiental en residus que sigui realment dissuasòria de la generació de residus i de la producció de rebuig
• Campanyes d’educació ambiental i participació ciutadana orientades a veritables canvis d’hàbits fugint d’objectius propagandístics i buits de contingut.
Així, emplacem al nou govern a afrontar aquests aspectes de forma valenta i decidida, donat el moment decisiu en el que ens trobem davant de problemes com el col·lapse del sistema de gestió de residus actual i el repte de frenar el canvi climàtic, amb l’assoliment de models de desenvolupament veritablement sostenibles tant des del punt de vista ambiental, econòmic, i
social.
Catalunya, 1 de desembre de 2010

CEPA – Ecologistes de Catalunya Federació Ecologistes de Catalunya Plataforma Cívica per a la Reducció dels Residus Plataforma antiincineració de Montcada i Reixac AVV Can Sant Joan – Montcada i Reixac AVV Clot – Camp de l’Arpa – Barcelona Plataforma antiincineradora del Congost Plataforma -Aire Net Sant Feliu de Llobregat

dijous, 22 de juliol del 2010

LA GENERALITAT TOMBA LA MP DEL PGM

El Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,”TOMBA” el primer intent d’ aprovació
De la MP del PGM de Sant Feliu de Llobregat
La Coordinadora d’ Oposició a la MP del PGM informa als ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu que en el nº 37 de l’ordre del dia de la reunió de la comissió tècnica d’ urbanisme de la Generalitatat. de Catalunya, celebrada el 23 de Juny passat, apareixia l’ expedient de la MP del PGM, presentat al Departament d’ Urbanisme el 19-3-2010 per l’ equip de govern de l’Ajuntament de St. Feliu format per PSC i CIU.
En aquesta reunió l’expedient de la MP del PGM, no va consseguir l’informe favorable.L’expedient, no havia superat el tràmit de la Ponència tècnica.
També volem manifestar que l’ajuntament, va presentar aquesta modificació sense fer cas de la Resolució nº 306/08 del 8-2-2010 del Departament de Medi Ambient i Habitatge que determina:
-Cal adequar l’àrea de sol urbà de l’àmbit de la cimentera al límit vigent del PEIN, atès que la proposta inclou part de sòl comprés dins aquest espai protegit.(La cimentera, havia anat ocupant aprox. 125.000 m2. de zones forestals protegides,sense permís però amb la complaença de l’Ajuntament.
-En relació amb el corredor entre els espais naturals de la Serra de Collserola, el parc agrari del Baix Llobregat i l’ entorn fluvial del riu Llobregat, es considera necessari realitzar un estudi de connectivitat per tal de determinar la potencialitat d’aquest espai com a corredor ecològic.
-Es considera convenient reconsiderar l’ actual ubicació de la zona industrial doncs ocupa un espai de protecció especial d’ interés natural i ambiental.
També des d’el Departament de Cultura s’exigeix un estudi i un projecte per salvaguardar els 7 jaciments arqueològics del Torrent del Duc.
La Coordinadora, notifica que seguint la seva trajectòria d’actuació de denuncia fonamentada i argumentada en base de les lleis actuals de defensa del territori, el medi ambient i els espais protegits, ha presentat una denuncia a la COMISSIÓ DE PETICIONS DEL PARLAMENT EUROPEU, que en data 5-7-2010, ha aconseguit el registre d’ entrada amb el nº 0643-10.
A més de l’exposat, la Coordinadora denuncia una vegada més que aquesta modificació,en contra del que vol demostrar (sense fonaments) l’Ajuntament de Sant Feliu, sols beneficia interessos privats i que la venda i la requalificació de sols públics, genera uns beneficis mil·lionaris que se’n van fora del municipi.
En el Ple Municipal celebrat el 23-2-2010 es va presentar en l’ordre del dia la MP del PGM. Que va aconseguir l’ aprovació Provisional amb un ínfim resultat, malgrat la forta oposició ciutadana que va quedar palesa amb les intervencions de:
La FAVV per Francisco Jimeno.
La AVV del Mas Lluí per Carme Albertí.
La Coordinadora d’oposició a la MP del PGM per Joan Ribas i
La Plataforma Mas Lluí Sostenible per Enrique Ariza.
El resultat de la votació va ser :
Vots a favor (PSC-CIU) = 11
Vots en contra (IC-V = 7 ERC = 1 Total = 8
Abstencions (PP) = 2
La justificació utilitzada per l’ ajuntament i el propi Alcalde Sr. Vàzquez , en aquest ple municipal, per generar recursos econòmics, es FALSA:
Primerament Vàzquez afirma en el PLE que els beneficis que es deriven de la creació del Polígon Industrial i de la Requalificació de Zones verdes i equipaments al barri del Mas Lluí son necessaris per compensar els drets urbanístics dels propietaris (entre ells també hi es Paz Dorado) del Torrent del Duc.
En aquest punt, la intervenció de la Coordinadora en el Ple del 23-2-2010, va demostrar sobradament amb una consolidada jurisprudència del Tribunal Suprem que els propietaris de zones 21 no tenen dret legal a indemnització.
Vàzquez va tenir que reconèixer que aquests drets urbanístics, no havien format mai part de cap Pla Parcial, el que demostra des d’un punt de vista legal que aquests drets no estan consolidats.
A la pregunta : amb que es fonamentava? per defensar l’arbitrarietat de compensar als propietaris. Vàzquez diu que es basa en els informes dels tècnics de la “Casa”.
Tot el que s’ha exposat es pot consultar i comprovar en l’acta del PLE del 23-2-2010.
A la vista del succeït en el Ple del 23-2-2010, La Coordinadora, va presentar una instància amb data 24-3-10 a l’Ajuntament de Sant Feliu per requerir aquests informes. A data de 14-7-2010 no els hem rebut,
el que ens fa pensar que no existeixen o que ens donen la raó. Per respecte institucional s’ha deixat passar un temps prudencial per fer pública aquesta conclusió:
-La justificació de que s’ han de compensar als propietaris, perquè legalment poden construir en el Torrent del Duc tal com va defensar Vàzquez en el Ple Municipal del 23-2-2010 i també, tal com surt publicat en la revista “Actualitat Socialista” nº 29 del Març 2010-07-16 on diu textualment referint-se a les Zones 21 del T. del Duc:
“EN LA ACTUALIDAD ES POSIBLE EDIFICAR LEGALMENTE”
ES MENTIDA
No és veritat que avui, es pugui construir al T. del Duc. Es més si algun propietari ho volgués fer i l’ajuntament li denegués el permís i aleshores fes una denuncia en contra, es segur del tot que perdreria el pleit segons, tornem a repetir, totes les sentencies emeses pel Tribunal Suprem de casos similars i per tècnics professionals consultats de la pròpia administració.
La decisió de comprar els drets constructius al T. del Duc, i que desapereixin del municipi una quantitat tan gran de recursos públics, sols obeeix a la voluntat política de l’actual equip del govern municipal.
Exigim dels nostres representants polítics més serietat i rigor en la seva gestió municipal, que entenguin que estan al servei de la gent del poble i que aquest poble està fart de suportar argúcies, tripijocs i mentides, per fen-se creure que defensen el be comú.

dimecres, 14 de juliol del 2010

dijous, 17 de juny del 2010

20 J TANT COM SÍ , COM NO , VOTA !El proper diumenge 20 de juny , no deixis que decideixin per tu i vine a votar a la consulta sobre la independència.
Tant si estàs a favor o en contra , no deixis de participar en una cel.lebració democràtica aliena a partits polítics i en favor de la llibertat d´expressió.
Poden votar totes aquelles persones empadronades a Sant Feliu i majors de 16 anys.
Podeu veure l´horari i les taules electorals a:
http://wmail34.movistar.es/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=&u=&url=-1322021402

diumenge, 2 de maig del 2010

NEIX EL CEPA-Sant Feliu !!!

Neix el CEPA-Sant Feliu
El passat mes de març es va consolidar la creació del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) a Sant Feliu de Llobregat.
El CEPA és una associació ecologista i científica que treballa sense ànim de lucre i al marge de les institucions polítiques. Actualment compta amb un elevat nombre de socis. La seu principal és a Molins de Rei i té altres grups locals i territorials a Barcelona, Sant Just Desvern, la Conca de Barberà i ara a Sant Feliu de Llobregat.
Els seus objectius són la defensa de la natura i del medi, el foment de la recerca de tecnologies més sostenibles, així com la difusió d’informació ecologista i la promoció d’iniciatives d’educació ambiental.
En el moment en el que ens trobem es fa necessària la presa de consciència del deteriorament de l’entorn i la posada en marxa d’instruments que dotin de visió crítica i apostin per l’ecologisme de debò. Per aquest motiu es fa necessària la presència d’una associació com el CEPA al nostre municipi.
El CEPA Sant Feliu vol treballar diversos àmbits que fan incidència en la qualitat del medi per dotar als ciutadants d’alternatives que possibilitin el fet de dur una vida activa menys agressiva amb el medi ambient.
A més, pretén ser un instrument de recolzament per a persones a títol individual i entitats que aposten per a la preservació del medi i lluiten per conservar-lo.
Si vols formar part del CEPA Sant Feliu posa’t en contacte amb nosaltres a través del bloc http://cepasantfeliu.blogspot.com/ o bé a través del telèfon 636404243

dilluns, 19 d’abril del 2010

CCOO S´AFEGEIX A LA PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ

CCOO s'afegeix a la Plataforma Antiincineració
La unió local del sindicat considera que la crema de residus a Lafarge pot afectar la salut dels veïns i dels treballadors
La unió local de CCOO s'ha afegit a la Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac que aglutina una cinquantena d'entitats i partits en contra de la crema de residus a Lafarge. Els representants del sindicat al municipi consideren que, malgrat que els estudis de la Generalitat i de la cimentera asseguren que el canvi de combustible tradicional per l'ús de biomassa -fangs de depuradora, farines càrniques, restes d'esporga i marro de cafè- reduirà la contaminació, la crema d'aquests residus pot resultar perjudicial per als veïns i per als propis treballadors. D'altra banda, la Plataforma clou avui la seva participació a les V Jornadas de Ecologia Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Manolo Gómez, un dels membres del col·lectiu, i també representant de la Coordinadora Estatal de plataformas en contra de la incineración de residuos en cementeras, va explicar ahir el posicionament d’ambdós col·lectius en aquesta matèria i l’experiència concreta a l’àmbit local en contra de l'ús de biomassa a Lafarge. Les jornades, organitzades per Ecologistas en Acción de Las Palmas, van començar dimarts a la capital de Gran Canaria i finalitzen aquest dijous.

divendres, 19 de març del 2010

CCOO ? NO , GRACIES !!!2001 CCOO PUBLICA:

Manifiesto 27 de abril 2001 CCOO. Cementeras
1. Nos oponemos a la incineración de los residuos como alternativa de gestión de
los mismos y a la transformación de las cementeras en incineradoras de residuos.

2001 ISTAS Y CCOO publican:

GUÍA SINDICAL
PARA EL SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS DERIVADOS DE LA COINCINERACIÓN
EN CEMENTERAS

… Comisiones Obreras tenemos
la responsabilidad de velar por la prevención de los riesgos laborales en
las empresas y de contribuir a que la actividad productiva no tenga impactos
tan acusados como los actuales sobre la salud y el medio ambiente


… la industria cementera pretende introducir la coincineración de residuos
en sus hornos y considerando que la información disponible sobre estos
procesos documenta la existencia de riesgos, el principio de prevención
debe marcarnos el camino para mejor proteger la salud de todos

JOSÉMARÍA FIDALGO
SECRETARIO GENERAL DE LA C.S. DE CC.OO.


---• Existen emisiones contaminantes contrastadas en cementeras europeas
que incineran residuos y que afectan gravemente la salud humana y los
ecosistemas.

Para situar de forma rigurosa y objetiva el problema de la incineración
en hornos cementeros, deberemos conocer y evaluar no sólo los valores
de emisión (como pretenden las empresas), sino que deberemos conocer
cómo se comportan las emisiones actuales –estudios de dispersión
de contaminantes-. Junto a esto, deberemos conocer las emisiones de
los últimos años de las cementeras así como valores de inmisión en las
áreas de influencia de la cementera.

….Como acción preventiva deberemos evitar la incineración
de ningún tipo de residuo, o cambios en el combustible que
pudieran falsear o alterar la situación actual, verdadero punto de partida
para cualquier decisión futura

Consideramos que:
• No resulta aceptable el potencial aumento del riesgo laboral y ambiental
por la incineración de residuos en los hornos cementeros.

• De acuerdo con los datos económicos del sector, resulta evidente que la
«pérdida» de los posibles beneficios económicos derivados de las actividades
de incineración no comprometen la saneada economía de las
cementeras, ni suponen una hipoteca para nuestros puestos de trabajo.

• No resulta aceptable, una vez que hemos adoptado una posición común,
y considerando que el sindicato es contrario al cambio de dinero
por salud, aceptar compensaciones económicas a cambio de hipotecar
nuestra salud y la de nuestros vecinos.

Para el caso de las harinas cárnicas, previo a cualquier proceso de incineración,
demandamos la elaboración de un dictamen jurídico de que
en el actual marco normativo europeo no es posible, con las debidas garantías
de salud pública, ningún otro tratamiento alternativo a la incineración.

• Deberemos tener presente las prevenciones sociales que suscita la incineración
de residuos, y acercarnos a las posturas y opiniones que desde
la sociedad nos puedan llegar
, entendiendo este acercamiento como un
refuerzo de nuestra acción sindical..

Por otro lado, en los procesos de combustión se generan dioxinas, pudiéndose
incrementar esta generación con la incineración o coincineración de residuos.
Así, según fuentes del Ministerio de Alimentación de Dinamarca, la incineración
de carne y alimentos animales multiplica por 8 o hasta 16 veces la cantidad
de dioxinas originarias en el residuo antes de incinerarse5.

En el mismo informe, INCINERATION AND HUMAN HEALTH, encontramos
referenciada una investigación, datada en 1989, sobre un aumento de hasta
3,5 veces de la probabilidad de mortalidad de cáncer de laringe en los trabajadores
de una incineradora sueca…


2002 ISTAS publica:

POSIBLES AFECCIIONES Y RIIESGOS
AMBIENTALES DERIIVADOS DE LAS
EMISIONES PROCEDENTES DE LOS
HORNOS CEMENTEROS
Junio2002

ISTAS

…. es que en el caso de coincineración de residuos, los compuestos orgánicos presentes en las
emisiones pueden presentar valores mayores que con el uso de combustibles
convencionales, e incluso pueden ser mucho más tóxicos que las emisiones
orgánicas normales producidas por los hornos de cemento.

Con todo el Convenio Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes firmado en
mayo en Estocolmo, se han incluido las cementeras que incineran residuos entre las
cuatro fuentes más importantes de emisión de dioxinas y furanos.

En cualquier caso, como se ha expuesto, las emisiones de contaminantes resultan lo
suficientemente compleja y controvertida como para que no deba establecerse ningún patrón
o evaluación mínimamente rigurosa partiendo de una información parcial o con escasa
fiabilidad.
… la realidad de partida sobre el control y seguimiento de las instalaciones
cementeras se concreta en una medición anual de unos escasos parámetros (partículas
totales, SO2, NOx) y unos informes rutinarios para cumplimentar la laxa normativa vigente.
Excepcionalmente alguna planta cementera presenta mediciones en continuo de algunos
parámetros
y, que se conozca, tan solo 2 de 39 controla en continuo los parámetros del
proceso de forma equiparable a las exigencias establecidas en la directiva 2000/76/CE sobre
incineración de residuos.

ninguno de los dos tipos de filtros mencionados presenta las altas eficiencias
necesarias para la retención de contaminantes orgánicos y los metales más volátiles
, que sí
parecen presentar los filtros de carbón activo.

el conjunto de plantas cementeras no están
operando con la información mínima necesaria, ni con las mejores opciones posibles para la
reducción de los metales más volátiles y los contaminantes orgánicos.

VII. CONCLUSIONES
…. se puede concluir que:
A) la actividad de fabricación de cemento ocasiona la emisión de contaminantes que
pueden generar afecciones importantes para la salud de las personas y del medio,
no encontrándose suficientemente evaluados los riesgos ambientales que de estas
misiones se puedan derivar.
B) … los contaminantes más problemáticos como las dioxinas y algunos
metales podría no encontrarse suficientemente garantizado.
C) … dada la ausencia de tratamientos de gases con la
eficiencia esperable para reducir las emisiones de los contaminantes más
problemáticos, metales y compuestos orgánicos, no parecería adecuado el uso actual
de esta instalación para la coincineración de residuos
.
D) Dado el cambio de escenario legal y de mercado en el tratamiento de los residuos de
harinas cárnicas, y considerando el punto anterior, no parece procedente la
incineración de dichos residuos en las instalaciones cementeras.


2005 BOE publica:

BOE NÚM. 36 VIERNES 11 FEBRERO 2005


2286 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2005, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Acuerdo para la valoración
energética en la Industria Española del Cemento

19.3 Financiación.
Esta fundación se crea con una aportación inicial de 28.000 €, realizada
por las empresas cementeras firmantes del presente acuerdo, una
vez sea aprobado por las organizaciones firmantes.
Las empresas cementeras que representan a las 28 fábricas existentes
en el territorio nacional a excepción de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
realizarán aportaciones económicas anuales durante los años 2005
a 2008 de 588.000 €,


ABRIL 2005 Departamento Confederal de Medio Ambiente de CC.OO. PUBLICA:

CONSIDERACIONES SOBRE EL “ACUERDO PARA LA
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA DEL CEMENTO” FIRMADO POR
OFICEMEN, UGT-MCA Y FECOMA-CC.OO.


Departamento Confederal de Medio Ambiente de CC.OO.
4 de abril de 2005.


Como conclusión, se determinó que la
coincineración de residuos en cementeras implica un incremento
innecesario e inaceptable de riesgos para la salud laboral, la salud
pública y el medio ambiente. Concretamente, en el año 2001 se
adoptó una resolución por parte de FECOMA-CC.OO.1 que
contenía una posición contraria a la coincineración de residuos
basándose en:
1. “ La coherencia de las políticas y objetivos europeos y
estatales en materia de gestión de residuos”
2. “Los principios prioritarios de la Política medioambiental y
de residuos –reducción, reutilización, reciclaje,
aprovechamiento material, aprovechamiento energético-“
3. “La obligación de no bloquear iniciativas y alternativas a la
investigación del reciclado y tratamiento.”
4. “El deber de reducir al máximo las emisiones de elementos
contaminantes a la atmósfera, según los compromisos
firmados en organizaciones internacionales.”
5. “Los posibles riesgos a la salud tanto del trabajador como
del restos de los ciudadanos originados por los efectos de la
incineración.”
6. “La incertidumbre, falta de estudios rigurosos, información
y participación de las partes implicadas. “

El contenido del “Acuerdo para la valorización energética en la
industria española del cemento” contradice absolutamente los
principios de la resolución consensuada de CC.OO.

En el Acuerdo se incluye una cláusula que implica
recompensar con incentivos económicos la coincineración de
residuos en función de los beneficios que esta actividad pudiera
generar (Art. 20. Parrafo 2). Este acuerdo es rotundamente
contrario a las reivindicaciones de CCOO de no vender nuestra
salud a cambio de dinero,…

… B1. De forma general, la coincineración de residuos
incrementa los riesgos ambientales y de salud. Concretamente
se incrementarían las emisiones de contaminantes atmosféricos
(partículas PM 10, dioxinas y furanos, metales pesados, entre
otros), no aporta una solución real a la problemática de
generación de residuos, vulnera la jerarquía de gestión de los
mismos potenciando la valorización energética de residuos que
son evitables, reutilizables o reciclables (por ejemplo, plásticos o
aceites usados) y, a su vez, añade nuevos riesgos de salud laboral
que no están suficientemente evaluados
. Por todo ello, en la
mencionada resolución de FECOMA se, 2 y 3, concluía que:
- “No resulta aceptable el potencial aumento del riesgo
laboral y ambiental por la incineración de residuos en los
hornos cementeros .” Y, por tanto, “nos oponemos a la
incineración de residuos como alternativa de gestión de
los mismos y a la transformación de las cementeras en
incineradoras de residuos
”.

.. Como conclusión consideramos que la Confederación Sindical de
CC.OO. y las organizaciones territoriales de la misma no pueden
sentirse vinculadas a un Acuerdo voluntario que no sólo no
compromete a la industria a lograr objetivos por encima de la
normativa laboral y ambiental, sino que establece obstáculos para
avanzar hacia el cumplimiento efectivo de la ley en relación con
la aplicación de la jerarquía en la gestión de los residuos y con el
cumplimiento efectivo de los compromisos derivados del
Protocolo de Kioto.JULIO- DICIEMBRE 2005

Pruebas piloto en Sant Feliu de Llobregat incinerando residuos en una cementera que no se adecuaba al real decreto 653/2003 que entra en vigor el mismo día que concluyen las pruebas, a tan solo 500 metros de dos colegios y del núcleo urbano. A petición de la Fed, de Asociaciones de Vecinos de Catalunya se niegan a evaluar el impacto sobre la salud en el convenio. NO se tienen en cuenta las inmisiones


2006

EL Dpto de Medi ambient publica en su web sin firma alguna y con el titulo de: ”PROPUESTA de informe “…, los resultados de la incineración de residuos en la cementera de Sant Feliu. La Sra Rosa Monterde, farmacéutica, deduce Y MANIFIESTA en dicho informe:
“ no tiene por qué afectar a la salud” , posteriormente admite que se limito a comparar unas cifras con otras, …“vamos que lo podría haber hecho cualquiera que sabe leer y escribir”… no existieron medición de inmisiones, ..“por lo tanto no las he tenido en cuenta”…


CONSELLER SR. BALTASAR, VECINO DE SANT FELIU, TRANQUILIZA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO:

“NO OS PREOCUPÉIS POR LA INCINERACIÓN EN LA SANSON, YA SABÉIS QUE EL AIRE VA EN DIRECCIÓN A SANT JUST DESVERN O HACIA MOLINS”….

2010

CCOO, Y ICV, DAN SOPORTE A LA INCINERACIÓN EN LAS CEMENTERAS BASÁNDOSE EN EL SENTIDO DE LA “RESPONSABILIDAD” Y MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE EUFEMISMOS DEL TIPO:

INCINERACIÓN=VALORIZACIÓN
RESIDUOS=COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

REPRESENTANTE DEL DPTO MEDIO AMBIENTE DE CCOO AMENAZA CON ACCIONES LEGALES A VECINO DE MONTCADA QUE SE OPONE A LA INCINERACIÓN EN LA CEMENTERA DE SU NÚCLEO URBANO, POR USO DE INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY PROTECCIÓN DATOS, PROPIEDAD INTELECTUAL, ¿????????!!!!!!!!!! O POR UTILIZAR EUFEMISMOS????

dimarts, 2 de febrer del 2010

EL FUTUR ES NO INCINERAREl dies 30 de gener i 1 de febrer s´han celebrat a Barcelona les Jornades Tècniques: " L´escalfament global. Incineració de residus, solució o problema? " organitzades per el CEPA i EdC.
L´assistencia de persones ha sigut molt alta i s´han pogut escoltar les ponencies de diferents experts en els temes de salut i medi ambient , incineració de residus , residu zero , etc...

Personalment em quedo amb 2 enunciats d´aquestes jornades.

Paul Connet ha dit :

"La incineració es un sabotatge al reciclatge "

Carme Valls ha dit:
"Les conseqüències de la incineració no han estat avaluades, i les nanopartícules no poden ser captades pels filtres ultrafins i per els moderns filtres bossa"


Podeu consultar els curriculums dels ponents i les seves presentacions clicant AQUI.

diumenge, 31 de gener del 2010

TERRITORI , MEDI AMBIENT I DESIGUALTAT


Treball realitzat per Barbara Esteban, Mercè Rubià i Eduard Giménez.
Aquest treball correpon a l'assignatura d'Estructures Socials de la Llicenciatura de Periodisme (UAB) dirigida pel professor Oscar Rebollo.
Gener 2010

dilluns, 25 de gener del 2010

RODA PREMSA JORNADES INCINERACIÓ


Benvolguts/es,
Convocatòria de roda de premsa, divendres 29 de gener a les 12h al Col·legi de periodistes Rambla de Catalunya 10, Barcelona

Presentació de les Jornades tècniques de debat "L'escalfament global.Incineració de residus, solució o problema?". Dissabte 30 de gener i dilluns 1 de febrer el CEPA-EdC, juntament amb la UPC. l'ICTA-UAB, el CAPS i la PCRR organitzem aquestes Jornades
Les Jornades volen cobrir un buit notable i oferir un espai de confluència de coneixement i de debat divers, ampli i fet amb rigor sobre les conseqüències ambientals, sanitàries, econòmiques i socials que ocasionen els models de gestió dels residus que inclouen la incineració dels residus. Aquesta tecnologia com els abocadors i resta d’opcions de final de canonada són de fet les prioritàries fins ara i tenen uns reconeguts efectes en augmentar el canvi climàtic.
Avui en el nostre entorn i malgrat les declaracions sobre la urgència de contribuir a mitigar el canvi climàtic, els Programes de Gestió de residus a Catalunya (PROGREMIC 2007-2012) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PMGRM 2009-2016) prioritzen els tractaments finalistes i especialment la incineració dels residus.
Aquestes Jornades conten amb l’aportació de tècnics, científics i professionals de la salut de reconegut prestigi internacional i amb l’aportació d’experiències de la mala gestió dels residus a Catalunya i experiències de gestió preventiva i recuperadora de deixalles a Itàlia i al nostre país. Aquestes experiències fonamenten la presentació del Pla alternatiu de gestió de residus de Catalunya, dissenyat a partir de criteris i models preventius de gestió i que permetrien assolir objectius de reducció i recuperació màxima dels residus, minimitzar el tractament finalista, i reduir les emissions que contribueixen a l’escalfament global, la contaminació difusa i el consum d’energia.
Les Jornades tècniques i de debat estan estructurades en dos blocs ben diferenciats, tant pels continguts com per als destinataris a qui estan dirigides.
El dissabte 30 de gener la Jornada es realitzarà al Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona (Drassanes)
El dilluns 1 de febrer es realitzarà a la Sala d'actes de l'Edifici Vèrtex al Campus Nord de la UPC de Barcelona
Per més informació;. 93 680 27 51 i el 627 45 46 14
Us hi esperem,
Mercè Girona CEPA-EdC

diumenge, 17 de gener del 2010

SANT FELIU CREMARÀ ?

Si senyors i senyores , ha sigut la crisi i no la PLATAFORMA AIRE NET qui ha ajornat la incineració de residus a la cimentera de la ciutat , tal com diu la cronica del diari EL PUNT aquest passat dissabte:
La crisi fa aturar la crema de residus a la planta cimentera de Sant Feliu
16/01/10 02:00 - Sant Feliu de Llobregat -
La planta cimentera que l'empresa Cemex té a Sant Feliu de Llobregat cremarà de moment residus només de manera molt excepcional. Però això no és degut a cap moratòria ni voluntat mediambiental, sinó simplement a la crisi econòmica. Coincidint amb la finalització de la moratòria de la Generalitat, la multinacional ha demanat una reducció d'activitat, que es limitarà a la mòlta i distribució de ciment. D'aquesta manera, Cemex mantindrà fora de funcionament els forns, a excepció d'un període molt reduït de temps que anirà en funció de les puntes de producció d'altres plantes de la multinacional. Quan això succeeixi, la planta de Sanson podrà cremar coc de petroli, que és el material per al qual l'Ajuntament de Sant Feliu li ha atorgat la llicència.
Ara, la cimentera de Sant Feliu té només en funcionament les instal·lacions d'emmagatzematge, la bàscula per pesar ciment i els processos d'envasament, càrrega i expedició de ciment. Des de l'Ajuntament santfeliuenc assenyalen que la reducció de l'activitat ha comportat també una disminució del trànsit de vehicles pesants pel municipi, que han passat dels 1.200 camions diaris a 500.
La suspensió de la crema de llots de depuradora no és, però, definitiva. En aquests moments Cemex té llicència per cremar coc de petroli a la planta de Sant Feliu i els forns condicionats per incinerar aquest material. «Això no treu que en el futur no puguin demanar una altra llicència», assenyalen fonts municipals, que no ho descarten. «Tampoc depèn exclusivament de nosaltres», hi afegeixen, al·ludint al paper del Departament de Medi Ambient. El que sí que assegura el consistori és que mantindrà els controls de la qualitat de l'aire a la ciutat i, en aquest sentit, Ajuntament i cimentera estan instal·lant un captador de partícules a l'escola Martí i Pol. Les dades de nivell de qualitat es podran consultar en un lloc web.
Abans que s'apliqués la moratòria, uns 300 integrants de la plataforma Aire Net van exigir que s'estudiessin els pros i els contres de combustibles alternatius als llots de depuradora.

Mentrestant a Montcada no ho tenen millor que a Sant Feliu i estan esperant des de fa 2 anys la presencia del conseller Francesc Baltasar per a que els hi expiqui les virtuts de la "valorització" dels llots de depuradora a la cimentera LAFARGE.
Mes info :
http://montcadamirame.blogspot.com/2010/01/montcada-pleno-extraordinario-sobre-la.html