dilluns, 15 de desembre de 2008

QUALITAT DE L´AIRE: LA SALUT NO ADMET AJORNAMENTS


Nou països europeus, entre ells Espanya, han demanat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 de l'obligació de complir amb els limitis que es van establir el 2005. Aquest ajornament és intolerable segons el parer d'Ecologistes en Acció, ja que suposa que moltes persones emmalaltiran o moriran de forma prematura mentre no s'adoptin límits més estrictes a la contaminació de l'aire. Per això, l'organització ecologista exigeix que s'apliquin els límits que proposa l'OMS.

L'article 22 de la Directiva 2008/50/CE, sobre la Qualitat de l'Aire Ambient i una Atmosfera més Neta a Europa, "nova Directiva" denominada, dóna als Estats membres la possibilitat d'establir una pròrroga dels terminis de compliment i exempció de l'obligació d'aplicar certs valors límit. Nou països europeus, entre ells Espanya, han comunicat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 referent a les partícules menors de 10 micres (PM10) malgrat que els límits que ara pretenen ajornar ja eren obligatoris des de l'1 de gener de 2005.

És a dir, en lloc d'exigir a les administracions públiques que "facin els seus deures" per protegir la salut de la població, s'apliquen uns marges de tolerància que des del punt de vista d'Ecologistes en Acció són inadmissibles.

Aquesta modificació en la "nova Directiva" no és l'única que redueix les exigències d'adoptar mesurades per reduir els nivells de contaminació. A més, en aquesta mateixa norma desapareix la segona fase de reducció per a les PM10 que es contemplavapreveia en la normativa anterior. Aquesta segona fase reduïa el límit de la mitjanamitja anual de 40 µg/m3 a 20 g/m3, i el nombre de superacions de 50 µg/m3 de 35 dies a 7 dies com a màxim. És important assenyalar que aquests valors límit es van fixar sobre la base d'evidències científiques, de manera que proporcionessin una adequada protecció per a la salut humana i el medi ambient. De fet, són els proposats per l'Organització Mundial de la Salut.

Si s'aplica la pròrroga fins a 2011, s'introduiria un 20% de tolerància, igual que el marge aplicat entre 2000 i 2005, pel que el nou límit per a les PM10 en lloc de reduir-se de 40 a 20 µg/m3 -tal com establia la 2a fase de l'anterior directiva- passaria a ser de 48 µg/m3. És a dir, no solament no es reduiria el límit actualment en vigor, sinó que fins i tot s'augmentaria.

Segons l'OMS per cada increment de 10 µg/m3 en els nivells de PM10 es produeix un augment del 4% en la mortalitat a llarg termini. D'altra banda, l'últim informe sobre la contaminació atmosfèrica en l'Estat espanyol realitzat per Ecologistes en Acció, conclou que més de la meitat de la població respira un aire amb nivells de partícules que superen àmpliament els límits actualment permesos. I les dades oficials determinen que a Espanya moren més de 16.000 persones de forma prematura cada any a causa de la contaminació de l'aire, sent les partícules el contaminant més perniciós.

Per a Ecologistes en Acció, amb aquestes dades sembla clar que els valors proposats en aquesta "nova Directiva" són totalment inacceptables des del punt de vista de la protecció de la salut. El que resulta urgent no és fer més laxos els límits de contaminació legals, sinó posar en pràctica les mesures sobre mobilitat, gestió urbana i producció industrial que resultin necessàries per aconseguir una reducció significativa de la contaminació, i amb ella de la morbiditat i mortalitat que sofreix la població.