dijous, 10 de juliol de 2008

CONTAMINACIÓ DEL AIRE A CATALUNYAMés de la meitat dels espanyols respiren aire contaminat. A Catalunya la xifra és del 64%. Al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre es superen valors de diversos contaminants.

Ecologistes en Acció ha presentat un informe que resumeix la situació de la qualitat de l’aire en l’Estat espanyol durant l’any 2007. La seva principal conclusió és que, com a mínim, el 53% dels espanyols respira aire contaminat. Això és una mica més que una estadística: suposa la mort prematura de més de 16.000 persones a l’any, segons el Ministeri de Medi ambient. No obstant això, les administracions regionals no estan adoptant les mesures necessàries per a solucionar aquesta greu situació, que sovint passen per una restricció al tràfic.

Ecologistes en Acció ha avaluat per tercer any consecutiu la situació de la qualitat de l’aire en l’Estat espanyol. Una vegada més les conclusions que es desprenen de l’informe són alarmants: més de la meitat dels espanyols respiren aire contaminat. Per a realitzar aquest estudi, s’han recopilat dades sobre la situació de l’aire en les diferents Comunitats Autònomes (CC AA) durant l’any 2007, analitzant les superacions dels valors límits que marca la legislació, però també les superacions dels valors límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per a això, s’han emprat les dades facilitades per les xarxes de mesurament de les distintes CC AA.

Convé destacar les greus mancances que presenten bona part de les dades disponibles: falta d’homogeneïtat, ús de descomptes no justificats. Pitjor encara, algunes Comunitats Autònomes no els han facilitat, el que fa que només s’hagi pogut avaluar la qualitat de l’aire que respiren 38,6 milions de persones, el 85% de la població espanyola. No obstant això, a pesar d’aquestes deficiències en la presa de les dades, la xifra resultant és que almenys un 53% de la població respira aire contaminat –és a dir, aire que supera els límits legals o els recomanats per la OMS–. Què succeiria, doncs, si les dades es realitzessin i tractessin correctament? Per això que en tot moment es parla de xifres mínimes, suposant que el percentatge real és bastant superior.

La segona conclusió rellevant que es desprèn de l’informe és la tendència continuista en aquest sever problema de salut pública. Efectivament, segons dades del Ministeri de Medi ambient, la contaminació de l’aire costa la vida de 16.000 persones a l’any en tot l’Estat, més de quatre vegades les produïdes en accidents de tràfic. El contaminant més problemàtic són les Partícules en Suspensió (PM10): un 48% de la població respira nivells molt alts d’aquest contaminant. Després caldria destacar el Diòxid de Nitrogen (NO2), que afecta al 21% dels ciutadans, especialment en les grans ciutats. I, finalment, l’Ozó (O3) que pren una major importància en les àrees rurals i periurbanes pròximes a les grans poblacions.

Catalunya és l’única Comunitat que en el seu informe fa referència a la població afectada per àrea, permetent així conèixer amb major precisió quanta població es veu afectada per les superacions dels valors límits. La població que respira aire contaminat és el 64%. La que respira aire contaminat per partícules és el 54%. Un 21% de la població catalana respira aire contaminat per NO2. Són les àrees de Barcelona i del Vallès -Baix Llobregat les quals donen superacions en els valors límits de NO2.

Una gran part de l’àrea central i nord de Catalunya es veu afectada per l’ozó troposfèric. Existeixen també superacions de Sulfur d’Hidrogen (SH2) i Clorur d’Hidrogen (ClH) en les àrees de Camp de Tarragona, Catalunya Central i Terres de l’Ebre.

Ecologistes en Acció elabora aquest informe amb la intenció de transmetre a l’opinió pública la magnitud d’un problema que empitjora la nostra qualitat de vida, que té fortes repercussions en la nostra salut i la causa principal de la qual és un model de transport i de mobilitat centrat prioritàriament en l’automòbil: es calcula que prop del 80% de la contaminació de les ciutats és deguda al cotxe.

L’única manera d’aconseguir reduccions en els nivells de contaminació passa per l’elaboració i posada en pràctica de plans de millora de la qualitat de l’aire, tal com exigeix la llei. No obstant això, en l’actualitat, la majoria de les ciutats i àrees metropolitanes espanyoles continuen sense un pla efectiu de reducció de la contaminació. Molts dels plans presentats fins a ara semblen més una simple justificació davant l’exigència legislativa i les demandes socials referent a això, i obvien quina és la seva veritable finalitat: aconseguir reduccions en els índexs de contaminació, el que sovint és sinònim de reduccions en el tràfic d’automòbils.

També és de destacar la influència de determinades instal•lacions industrials en algunes zones sobre la qualitat de l’aire, encara que la situació més generalitzada és la qual té al tràfic com principal agent contaminador.

Ecologistes en Acció denuncia la tremenda i escandalosa passivitat de la major part de les administracions davant aquest greu problema. A més, tal com estan les coses, serà molt difícil que l’Estat espanyol compleixi amb els objectius marcats per la legislació per a l’any 2010, de caràcter més restrictiu que els actuals. Mentrestant, la població seguirà sofrint en la seva salut la manca de voluntat política.