dijous, 9 de juliol del 2009

DRET A UNA SALUT DIGNA

“La ciutadania te dret a gaudir d´un medi ambient de qualitat”
Diversos estudis estan demostrant la relació de la incineració de residus amb l´increment de certes malalties que pateixen les persones que hi resideixen a menys de 5 km.
Recentment s´ha publicat un informe de la British Society for Ecological Medicine , en que s´ha mostrat l´evidencia alarmant de que els nadons estan naixent ja amb els seus cossos contaminats.
Compilant l´informe del BSEM hi han dos fets importants. Un es que la ciència esta evolucionant contínuament i els estudis d´investigació estan mostrant toxicitat en exposicions progressivament mes baixes per a moltes substancies toxiques.En segon lloc hi ha el fet històric de que els governants han subestimat repetidament el risc de contaminants i productes químics tòxics, per exemple l´amiant,,DDT i les dioxines . Sovint s´ha trigat dècades per admetre aquest risc i prohibir aquestes substancies.
Molts estudis al voltant d ´incineradores han demostrat una clara incidència en el augment de casos de càncer.
A mes en el cas dels nens , cal saber que els factors constitucionals són la causa d´un 4% dels casos de càncer , i els factors ambientals continuen essent els responsables d´un 96% dels casos.
De entre tots ,probablement el contaminant més perillós son les particules.Constitueixen una barreja de components sòlids i líquids que estan en suspensió al aire. Segons la dimensió es classifiquen en partícules grosses ( majors de 2,5 ) i fines ( menors de 2,5). Els principals efectes nocius per a la salut humana es produeixen per la penetració en les vies respiratòries. Quan inhalem aire, els contaminants afecten inicialment les vies respiratòries i els pulmons, però s´absorbeixen, i a traves de la sang, poden ser transportats a tot l´organisme.Gran nombre de treballs científics han associat les partícules, especialment les fines amb una sèrie de problemes significatius amb la salut humana com : morts prematures , tos persistent , dificultat respiratòria i dolor al respirar , bronquitis crònica i disminució de la funció pulmonar.
De les dioxines tan sols recordar que son un dels agents cancerigens confirmats que cita l´Agencia Internacional d´Investigació del Càncer.
Els nivells legals que proposa l´administració son falsos ja que les dioxines no tenen cap nivell mínim de seguretat , sota el que no tinguin efectes adversos en la salut humana.
Per acabar dir que el Dr. Ferris, especialista en Oncologia Pediàtrica , continua fent conferencies arreu del territori per divulgar amb els seus coneixements de professional sanitari, el perill que corren les persones que resideixen a prop de incineradores .Sobretot la població pediàtrica per la seva estada a guarderies, escoles e instituts a prop de cimenteres que cremen residus.
La ciutadania te dret a gaudir d´un medi ambient de qualitat.
Article publicat al AIRE NET INFORMA .
Us animem a visitar el video-resum de la conferència que va fer el Doctor Ferris i Tortajada a Sant Feliu de Llobregat : http://www.youtube.com/watch?v=TcOUN2nps0o