dimarts, 30 de setembre de 2008

DIOXINES - TOLÈRANCIA ZERO


Al febrer del 2008 Greenpeace va presentar un informe que deia que la indústria del clor i les incineradores son els principals focus contaminants de Catalunya. Alertaba del gran nombre d´incineradores que hi ha , 5 , i a més advertia del risc que suposa que algunes cimenteres hagin iniciat la crema de residus a causa de l´emissió de dioxines i substàncies persistents que genera aquesta pràctica.

La contaminació provoca 16.000 morts prematures cada any.

En concret, i com diu el profesor Rodriguez-Farre en l´ultim Quadern Caps , avui la principal font d´emissió de dioxines radica en les incineradores de residus i remarca que a principis dels anys vuitanta es va detectar que, juntament amb els contaminants convencionals, les plantes de combustió de residus generaven i difonien a l´atmosfera PCDDs i PCDFs. Van esdevenir la principal font planetària de dioxines ambientals.

Per les seves notables propietats tòxiques i omnipresència ambiental tant les dioxines com els furans i PCBs formen part dels dotze principals contaminants orgànics persistents (COPs ) establerts pel Conveni d´Estocolm de 2001 per a la seva eliminació prioritària.

En aquest moments l´industria cimentera, els polítics i alguns sindicats donen l´argument de que s´han posat al dia de les normes amb les noves generacions d´incineradors que fan servir filtres per a les dioxines.

Això es proclamat ben alt per tranquil.litzar les poblacions veïnes d´aquestes instal.lacions.
Però aquesta posada al dia no dóna cap garantia de la reducció del risc, els processos quimics utilitzats per filtrar les dioxines es mostren ineficaços per a nombroses altres substàncies CMR ( cancerígenes , mutàgenes i repròtoxiques ) sortides de la combustió de les deixalles domestiques.
A més , l´eficacia dels filtres segueix essent relativa, tenint en compte el laxisme que envolta el seu manteniment, la feblessa i la manca d´independència dels controls, i les nombroses derogacions que permeten als explotadors d´incineradores fer-los funcionar sense filtre durant 60 hores anualment, de manera que llavors els rebuigs poden superar fins a 12.500 vegades la norma.
És la combustió la que fa que la incineració comporti un risc mes alt que tots els altres mètodes d´eliminació de deixalles.

Com diu l´associació Francesa ARTAC: les solucions existeixen.
Hi han alternatives a la incineració.