dilluns, 6 d’abril de 2009

ECOLOGISTES DE CATALUNYA ( EdC ) DIU NO

La Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) manifesta, en un comunicat fet públic avui, la seva oposició als programes de gestió de residus municipals i industrials, i el pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, aprovats per part de l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge, « ja que continuen apostant majoritàriament pels tractaments finalistes (abocament i incineració) prioritàriament sobre el rebuig però deixant d’incidir de forma decidida en la prevenció i la recollida selectiva per resoldre la crisi dels residus a Catalunya».
Segons EdC el Programa de Gestió de Residus Municipals (PROGREMIC) no tracta d’assolir objectius ambiciosos de recuperació, sinó que prorroga els objectius no assolits del PROGREMIC anterior. Es limita a acomplir el marc normatiu, impulsant el model únic de separació en 5 fraccions dels residus municipals, sense valorar la recuperació dels materials ni estudiar un canvi de model que permeti superar la situació actual de mala gestió i mals resultats. Té com a únic objectiu augmentar l’ús de tractaments de la fracció resta, potenciant la incineració de residus en plantes tèrmiques o de producció de ciment, adaptant-se a la situació actual i no impulsant la recuperació neta de residus a través d’una major ambició en la recollida selectiva. No incorpora mesures de prevenció amb instruments normatius i fiscals que garanteixin assolir els objectius.
El Programa de Gestió Industrials (PROGRIC) es fonamenta en un impuls a la valorització energètica però sense concretar instruments de prevenció com els cànons als residus industrials o d’aplicació del criteri comunitari de responsabilitat del productor.
El Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de Gestió de Residus és la confirmació de l’aposta definitiva pel tractament finalista. Es pressuposten 1000 milions d’euros en infraestructures, i més del 85% d’aquestes estan destinades a instal·lacions de tractament finalista (plantes de tractament de la fracció resta i de final de canonada), com ecoparcs i abocadors, i actuacions en valorització energètica. Hi ha però un dimensionament insuficient d’instal·lacions de recuperació (les plantes de tractament de la FORM previstes estan projectades per assolir només una capacitat de tractament del 44% de la FORM generada segons les previsions al 2012, per ex.). No s’apliquen els criteris comunitaris de proximitat i suficiència, ja que s’aposta per grans instal·lacions centralitzades, amb major complexitat tecnològica i ineficiència, com s’ha demostrat amb els ecoparcs de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Veure noticia referent a la instal·lació d´una nova incineradora a l´àrea de Barcelona: EL PUNT.